Head lines
  • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประมวลภาพโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และประกวดแผนธุรกิจโดยมีนายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอมรม 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน โดย อาจารย์สุวารีย์ บุญทรง วิทยาลัยการอาชีพไชย เป็นวิทยากรผู้ให้ควมรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณห้องประชุมสารสนเทศชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี